1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο παρών ιστότοπος (website) kpstudio.gr ανήκει στην Αικατερίνη Πολύζου με ΑΦΜ 164849130 , Δ.Ο.Υ Λάρισας που εδρεύει στην Λάρισα, Λευκοθέας 11, ΤΚ41334 (εφεξής Επιχείρηση). Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του παρόντος ιστότοπου και των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτού. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς.
Η χρήση του δικτυακού τόπου kpstudio.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου kpstudio.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Επιχείρηση μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους όρους αλλά θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.
Ενώ η Επιχείρηση καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, δεν κάνουμε καμία δήλωση, άμεση ή έμμεση, ούτε δίνουμε καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που δίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και αποποιούμεθα κάθε ευθύνης για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντα επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και κάθε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν, όπως και το περιεχόμενό τους, χρησιμοποιείται με δική τους ευθύνη. Ούτε ο δικτυακός τόπος kpstudio.gr ούτε άλλο τρίτο μέρος που σχετίζεται με τη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διακίνηση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν φέρουν την παραμικρή ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα συνδέεται με αυτήν, ή για λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν στο περιεχόμενό τους. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.
Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ιστότοπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του επισκέπτη, αναλαμβάνει ο τελευταίος την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπό μας στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Όλα τα λογότυπα της Επιχείρησης και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης.
Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτό την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης.
Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το kpstudio.gr:

α. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο (προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κλπ) ή παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την Επιχείρηση ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών.

β. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλισμικού υπολογιστών.

γ. Κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

δ. Οποιαδήποτε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της Επιχείρησης, οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η διοίκηση, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της Επιχείρησης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους του Χρήστη.

4. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κάποια από τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτό την ιστοσελίδα. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει, όπως δεν μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται (download) από αυτήν την ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που φορτώνει (κάνει download) από αυτή την ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία ενημέρωση στις 18-Νοε-2022

Ημερομηνία έναρξης ισχύος 18-Νοε-2022

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές του

KP Photography,
Λευκοθέας 11, Λάρισα,
Θεσσαλία,
41334,
Ελλάδα,
email: [email protected],
Τηλ: +30 2414002529

σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ( kpstudio.gr ) εφεξής η «Υπηρεσία». Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συναινείτε σε αυτό, μην αποκτήσετε πρόσβαση ή μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στην Υπηρεσία. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα τεθεί σε ισχύ 60 ημέρες από τη δημοσίευση της στην Υπηρεσία και η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα συνιστά αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Επομένως, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα.

7.1 Πληροφορίες που Συλλέγουμε:

Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς:

 1. Ονομα/Επώνυμο
 2. Email
 3. Αρ. κινητού τηλεφώνου
 4. Διεύθυνση κατοικίας
 5. Διεύθυνση IP

7.2 Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας:

Συλλέγουμε/λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς με τον ακόλουθο τρόπο:

 1. Όταν ένας χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα εγγραφής ή υποβάλλει με άλλο τρόπο προσωπικά στοιχεία
 2. Όταν ένας χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα αιτήματος και υποβάλλει προσωπικά στοιχεία
 3. Όταν ένας χρήστης κάνει μια παραγγελία στο eshop μας και υποβάλλει προσωπικά στοιχεία
 4. Αλληλεπιδρά με τον ιστότοπο
 5. Από δημόσιες πηγές

7.3 Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας:

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Μάρκετινγκ/Προώθηση
 2. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη
 3. Επεξεργασία πληρωμής
 4. Υποστήριξη
 5. Διοικητική υποστήριξη
 6. Διαχείριση παραγγελίας πελάτη
 7. Προστασία δικτυακού τόπου
 8. Επίλυση διαφορών
 9. Διαχείριση λογαριασμού χρήστη

Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας και θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας μόνο όταν λάβουμε τη συγκατάθεσή σας και στη συνέχεια, μόνο για το σκοπό (ους) για τον οποίο χορηγείται τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτείται να κάνουμε διαφορετικά από τον  νόμο.

7.4 Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας:

Δεν θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος χωρίς να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

 1. Analytics
 2. Υπηρεσίες ανάκτησης πληρωμών
 3. Υπηρεσίες Google Maps και υπηρεσίες Google fonts

Απαιτούμε από αυτά τα τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που τους μεταβιβάζουμε μόνο για τον σκοπό για τον οποίο μεταφέρθηκαν και να μην τις διατηρούν για περισσότερο από όσο απαιτείται για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα ακόλουθα:

(1) συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία·

(2) για να επιβάλλετε τις συμφωνίες σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, ή

(3) για να απαντήσετε σε ισχυρισμούς ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Εάν η Υπηρεσία ή η εταιρεία μας συγχωνευθεί ή αποκτηθεί με άλλη εταιρεία, τα στοιχεία σας θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στον νέο ιδιοκτήτη.

7.5 Διατήρηση των πληροφοριών σας:

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μαζί μας για 90 ημέρες έως 2 χρόνια μετά τον τερματισμό των λογαριασμών τους από τους χρήστες ή για όσο διάστημα τα χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για μεγαλύτερες περιόδους, όπως τήρηση αρχείων / αναφορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για άλλους νόμιμους λόγους όπως η επιβολή νομικών δικαιωμάτων, η πρόληψη της απάτης κ.λπ. (άμεσα ή έμμεσα), μπορεί να αποθηκευτεί επ’ αόριστον.

7.6 Τα δικαιώματά σας:

Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή λήψης αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμού ή αντίρρησης στην ενεργό επεξεργασία των δεδομένων σας, να μας ζητήσετε να κοινοποιήσουμε (port) τα προσωπικά σας δεδομένα πληροφορίες σε άλλη οντότητα, αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που μας παρείχατε για την επεξεργασία των δεδομένων σας, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε μια νόμιμη αρχή και άλλα δικαιώματα που ενδέχεται να σχετίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας γράψετε στο [email protected]. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ ή το προφίλ που πραγματοποιούμε για σκοπούς μάρκετινγκ, γράφοντάς μας στο [email protected].

Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες ή να αποσύρετε τη συγκατάθεση για επεξεργασία των ίδιων για τους απαιτούμενους σκοπούς, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκαν τα στοιχεία σας.

7.7 Πολιτική cookies

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 18-Νοε-2022
Τελευταία ενημέρωση: 18-Νοε-2022

7.7.1 Τι είναι τα cookies;

Αυτή η Πολιτική Cookies εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε, τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε, δηλαδή τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τα cookies και τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών και τον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεων cookie.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μικρών κομματιών πληροφοριών. Αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν ο ιστότοπος φορτώνεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά, να τον κάνουμε πιο ασφαλή, να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη και να κατανοούμε πώς λειτουργεί ο ιστότοπος και να αναλύουμε τι λειτουργεί και πού χρειάζεται βελτίωση.

7.7.2 Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Όπως οι περισσότερες από τις διαδικτυακές υπηρεσίες, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies πρώτου μέρους και τρίτων για διάφορους σκοπούς. Τα cookie πρώτου μέρους είναι κυρίως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και δεν συλλέγουν κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι κυρίως για την κατανόηση της απόδοσης του ιστότοπου, του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, διατηρώντας τις υπηρεσίες μας ασφαλείς, παρέχοντας διαφημίσεις που σχετίζονται με εσάς και γενικά παρέχοντάς σας έναν καλύτερο και βελτιωμένο χρήστη εμπειρία και βοηθήστε να επιταχύνετε τις μελλοντικές σας αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπό μας.

7.7.3 Τύποι Cookies που χρησιμοποιούμε

7.7.4 Διαχείριση προτιμήσεων cookies

Cookie Settings

Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookie ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο παραπάνω κουμπί. Αυτό θα σας επιτρέψει να επισκεφτείτε ξανά το banner συναίνεσης cookie και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας αμέσως.

Επιπλέον, διαφορετικά προγράμματα περιήγησης παρέχουν διαφορετικές μεθόδους αποκλεισμού και διαγραφής cookies που χρησιμοποιούνται από ιστότοπους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε/διαγράψετε τα cookies. Παρακάτω παρατίθενται οι σύνδεσμοι προς τα έγγραφα υποστήριξης σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής cookies από τα μεγάλα προγράμματα περιήγησης ιστού.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, επισκεφτείτε τα επίσημα έγγραφα υποστήριξης του προγράμματος περιήγησής σας.

7.8 Ασφάλεια:

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς και θα χρησιμοποιήσουμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την απώλεια, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή των πληροφοριών σας υπό τον έλεγχό μας. Ωστόσο, δεδομένων των εγγενών κινδύνων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια και, κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας μας μεταδίδεται και το κάνετε με δική σας ευθύνη.

7.9 Σύνδεσμοι τρίτων και χρήση των πληροφοριών σας:

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν αφορά την πολιτική απορρήτου και άλλες πρακτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε τρίτου που διαχειρίζεται οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία
που μπορεί να είναι προσβάσιμο μέσω συνδέσμου στην Υπηρεσία. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτων.

7.10 Υπεύθυνος Παραπόνων / Προστασίας Δεδομένων:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σας που είναι διαθέσιμες σε εμάς, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Παραπόνων στην KP Photography,
Λευκοθέας 11, Λάρισα,
email: [email protected].
Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ESHOP
Η σύμβαση αγοράς είναι δεσμευτική μόνον αφού η Επιχείρηση σας ειδοποιήσει, μέσω email, η παραγγελία είναι σε κατάσταση “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ”. Η επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματα και αποδοχή της παραγγελίας.

8.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σχετικά με τα προϊόντα, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών.
Η Επιχείρηση προσπαθεί να έχει συνεχώς ενημερωμένη την διαθεσιμότητα των προϊόντων της. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων μεταβάλλεται όμως συνεχώς λόγω των παραγγελιών που τοποθετούνται. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους.
Η Επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα εμπορευμάτων των προμηθευτών της, αλλά εγγυάται για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τη μη διαθεσιμότητά τους.
Ο χρήστης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων ή/και εμπορευμάτων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις. Επίσης οι διάφορες προσφορές προϊόντων ή εμπορευμάτων που εμφανίζονται στο kpstudio.gr, ισχύουν πάντα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

8.2 ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
Για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο kpstudio.gr απαιτείται η δήλωση προσωπικών στοιχείων του χρήστη σε αυτό με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων. Ο επισκέπτης / χρήστης δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι το kpstudio.gr σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του χρήστη και να αρνηθεί την πώληση προϊόντων.

8.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η Επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και αποδεκτές μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών γίνονται με ανακατεύθυνση στα συστήματα της Viva Wallet και της PayPal. Η Επιχείρηση ΔΕΝ διατηρεί και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας των χρηστών, Η πληρωμή των υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών πραγματοποιείται με ανακατεύθυνση των συναλλασσομένων χρηστών στο ειδικά διαμορφωμένο και κρυπτογραφημένο περιβάλλον που αναφέρεται ανωτέρω χωρίς την παρέμβαση ή μεσολάβηση του τηε Επιχείρησης. Η ιστοσελίδα του οργανισμού εκκαθάρισης, στην οποία ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του, φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό για να είναι δυνατός ο έλεγχος της γνησιότητάς της.

8.4 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ
Οι αναγραφόμενες τιμές των εμπορευμάτων είναι τελικές (συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ). Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο είχε συμφωνηθεί κατά το χρόνο οριστικοποίησης της παραγγελίας.

8.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Η υλοποίηση των παραγγελιών των φυσικών προϊόντων/εμπορευμάτων ολοκληρώνεται μέσα σε 1-6 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που η παραγγελία μπει σε κατάσταση “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ”. Σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων ο χρόνος αυτός μπορεί να να είναι μεγαλύτερος, τότε, αυτό θα αναγράφεται στην περιγραφή του προϊόντος ή θα ενημερωθεί σχετικά ο πελάτης.

8.6 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
΄Όλες οι παραγγελίες προϊόντων που περιλαμβάνουν την εκτύπωση φωτογραφιών του πελάτη, σε οποιαδήποτε μορφή και υλικό, εξοφλούνται πρώτα και στη συνέχεια μπαίνουν σε κατάσταση “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ” και αποστέλλονται για παραγωγή. Παραγγελία που δεν έχει εξοφληθεί μετά από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία υποβολής της, θα ακυρώνεται αυτόματα από την Επιχείρηση.

8.7 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Η ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ
΄Όλες οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν την ψηφιοποίηση (μετατροπή σε ψηφιακά αρχεία) φωτογραφιών ή κασετών βίντεο (VHS, Hi8 κτλ) του πελάτη, θα εξοφλούνται πρώτα και στη συνέχεια θα γίνεται η παράδοση των ψηφιακών αρχείων.

8.8 ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΚΑΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΑΜΕΝΗ”
Η υπηρεσία “Καμία Στιγμή Χαμένη” παρέχει στον πελάτη μία διαδικτυακή συλλογή φωτογραφιών, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι όσοι έχουν το QR code και μπορούν να δουν τις φωτογραφίες που αποθηκεύονται εκεί. Όλοι όσοι έχουν πρόσβαση μπορούν να κάνουν screenshots με τις συσκευές τους και να αποθηκεύουν και να κοινοποιούν τα screenshot. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το πως χρησιμοποιούνται οι φωτογραφίες από τους χρήστες. Μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου που θα παραμένει ενεργή η συλλογή φωτογραφιών, οι φωτογραφίες και βίντεο που βρίσκονται στην συλλογή θα διαγράφονται αυτόματα χωρίς την δυνατότητα ανάκτησης. Ο πελάτης θα ενημερωθεί με email δεκαπέντε (15) ημέρες πριν για την ημερομηνία διαγραφής. Είναι καθαρά ευθύνη του πελάτη να κατεβάσει και να αποθηκεύσει τις φωτογραφίες και βίντεο στην συλλογή, μέχρι την ημερομηνία διαγραφής τους.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας “Καμία Στιγμή Χαμένη” γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία που η παραγγελία τεθεί σε κατάσταση “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ” (αποστολή QR code και ενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης). Τυχόν επιπλέον επιλογές που μπορεί να επιλέξει ο πελάτης, θα είναι έτοιμες σε 1-3 εργάσιμες ημέρες και στην συνέχεια θα γίνει η αποστολή τους. Είναι ευθύνη του πελάτη να υπολογίσει τον χρόνο μέχρι την εκδήλωση του που θέλει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, περιλαμβανομένου και του χρόνου αποστολής (δείτε παρακάτω).

8.9 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Πελάτης που αποστέλλει φωτογραφία ή οποιοδήποτε άλλο οπτικό υλικό για εκτύπωση ή επεξεργασία, δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι ο δημιουργός της φωτογραφίας ή του οπτικού υλικού, οπότε, κατέχει και τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης τους ή με αποκλειστικά δική του ευθύνη, έχει την άδεια εκτύπωσης και επεξεργασίας της φωτογραφίας ή του οπτικού υλικού από τον κατέχοντα τα πνευματικά δικαιώματα.

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών smart checkout της Viva Wallet και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Αποδεκτές είναι όλες οι πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες τύπου Maestro, Mastercard, Visa American Express, Diners.

viva

PayPal
Το PayPal εκτελεί την επεξεργασία των πληρωμών για να ολοκληρωθεί η πώληση.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Το ηλεκτρονικό κατάστημα του kpstudio.gr συνεργάζεται με τις Τράπεζες ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, και EUROBANK για την υπηρεσία πληρωμής μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Εξοφλείστε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους εξής λογαριασμούς:

ALPHA BANK
GR18 0140 3150 3150 0278 6006 825
Όνομα δικαιούχου: Αικατερίνη Πολύζου
EUROBANK
GR32 0260 2170 0003 5020 2200 045
Όνομα δικαιούχου: Αικατερίνη Πολύζου
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GR56 0171 5630 0065 6313 7662 767
Όνομα δικαιούχου: Αικατερίνη Πολύζου
ΕΘΝΙΚΗ
GR82 0110 3970 0000 3977 6039 917
Όνομα δικαιούχου: Κωνσταντίνος Πολύζος Μαρία Γκόγκου

Στην περίπτωση που αποφασίσετε να πληρώσετε με κατάθεση χρημάτων στον τραπεζικό μας λογαριασμό θα πρέπει να ακολουθήσετε την αντίστοιχη επιλογή στην συμπλήρωση της παραγγελίας σας και ακολούθως να καταθέσετε το ακριβές ποσό σε ένα από τους παραπάνω λογαριασμούς. Επίσης, για να επισπεύσετε την αποστολή της παραγγελίας σας φροντίστε να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με email στο [email protected].
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατάθεση ποσού από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πέρα από τις αναφερόμενες παραπάνω συνεπάγεται και έξοδα συναλλαγής, τα οποία και θα επιβαρύνουν εξ’ολοκλήρου τον αγοραστή. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο αγοραστής οφείλει να επιλέξει την πλήρη επιβάρυνση του με τα έξοδα τόσο της δικής του τράπεζας όσο και τα οποιαδήποτε άλλα έξοδα προκύψουν πέραν του ποσού της αγοράς όπως αυτό εμφανίζεται στην παραγγελία του. Αντίστοιχα σε επιστροφή ποσού χρημάτων σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ο αγοραστής επιβαρύνεται όλων των εξόδων της διατραπεζικής συναλλαγής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις που ο ανωτέρω όρος δεν είναι κατανοητός και προς αποφυγή χρεώσεων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση μας πριν να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εκταμίευση ποσού για την αγορά.

10. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Η αποστολή των παραγγελιών στην Ελλάδα γίνεται με επιλογή του πελάτη, με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

α. Με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με την οποία συνεργάζεται η Επιχείρηση. Η επιλογή μπορεί να γίνει στο checkout. Ο χρόνος παράδοσης είναι για τα μεγάλα αστικά κέντρα την επόμενη εργάσιμη μέρα και για δυσπρόσιτες περιοχές, κυμαίνεται από 2-4 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το προορισμό του δέματος.

β. Με BoxNow σε οποιαδήποτε φοριαμό επιλέξει ο πελάτης. Η επιλογή μπορεί να γίνει στο checkout. Ο χρόνος παράδοσης είναι συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες.

γ. Με Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) σαν ιχνηλατίσιμο δέμα εσωτερικού. Η αποστολή με Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη για παραγγελίες ποι δεν γίνονται online. Ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται συνήθως από 1-6 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το προορισμό του δέματος. Ανάλογα το μέγεθος και τις διαστάσεις του δέματος, μπορεί να χρειαστεί να το παραλάβετε από το ταχυδρομείο της περιοχής σας. 

Για αποστολή παραγγελιών στο εξωτερικό, πλην Κύπρου, χρησιμοποιούνται τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) και το κόστος καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, πανδημία) υπάρχει αδυναμία παράδοσης των εμπορευμάτων εντός του προκαθορισμένου χρόνου, το kpstudio.gr θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να του δηλώσει αν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας του με καθυστέρηση.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών και του kpstudio.gr συμφωνείται ότι ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λάρισας.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Επιχείρηση, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο.